Thiết bị vật tư phụ để lắp đặt các hệ thống Viễn thông: Mạng WiFi – Tổng đại nội bộ – Camera – Loa thông báo

-8%