Thiết bị quản lý cài đặt thông số tập trung nhiều bộ phát WiFi từ xa, kiểm soát tính trạng hoạt động và hiện trạng kết nối