Thiết bị tường lửa (firewall) phù hợp cho mọi mô hình mạng cần bảo vệ thông tin nội bộ khỏi tấn công