Bộ phát WiFi chuyên dụng cho hệ thống: Chịu tải nhiều thiết bị, Ngoài trời diện rộng, Bắn điểm khoảng cách xa